Rejestracja zostanie zamknięta za:

Min­u­ty
Sekundy

Akademia Pozytywnej Psychologii Życia™

Jak budować i wzmacniać odporność psychiczną, która daje spokój oraz opanować stres i sprawić,
aby zaczął działać na Twoją korzyść…

Zdobądź dostęp do szkolenia bazującego na wynikach najnowszych badań psychologicznych!
Poznaj strategię, dzięki której zbudujesz odporność psychiczną
oraz nauczysz się wykorzystywać stres jako źródło siły i motywacji do działania.

Czym jest Akademia Pozytywnej Psychologii Życia™?

Akademia Pozy­ty­wnej Psy­chologii Życia™, to pro­jekt eduka­cyjny stwor­zony przez dwójkę psy­chologów, naukow­ców i tren­erów prak­tyków. Głównym celem Akademii jest pomoc w budowa­niu życia, które będzie dla Ciebie źródłem szczęś­cia wynika­jącego z osią­ganych celów zawodowych, biz­ne­sowych i finan­sowych (a także w sferze relacji z inny­mi osobami).

W ramach Akademii otrzy­mu­jesz dostęp do nagrań video oraz spotkań na żywo (webi­na­ry, live, kon­fer­enc­je on-line, itp.). 

Chce­my, abyś skutecznie, bez zbęd­nego wysiłku i niepotrzeb­nych dzi­ałań stał się najlep­szą wer­sją samego lub samej siebie w tych sfer­ach Two­jego życia, które są dla Ciebie najważniejsze. 

Wszys­tkie strate­gie których uczymy są oparte na wynikach badań naukowych. 

Dzię­ki udzi­ałowi w Akademii:

Dlaczego warto?

Wiedza i strategie oparte na wynikach badań naukowych

Udzi­ał w Akademii zapew­nia Ci dostęp do najnowszej wiedzy opartej na wynikach badań naukowych dot. skutecznych strate­gii i metod planowa­nia i osią­ga­nia celów, pra­cy z przeko­na­ni­a­mi i wartoś­ci­a­mi, radzenia sobie z wyzwa­ni­a­mi oraz stre­sem i gen­erowa­nia motywacji i wytrwałości.

Materiały video przygotowane przez ekspertów praktyków

W ramach Akademii otrzy­mu­jesz dostęp do szkoleń on-line tj. nagrań webi­na­rów oraz mate­ri­ałów video nagranych spec­jal­nie na potrze­by Akademii (i przy­go­towanych przez ekspertów w zakre­sie psychologii)

Webinary TYLKO dla uczestników Akademii

Otrzy­masz dostęp do sys­tem­aty­cznych webi­na­rów w trak­cie których będziesz miał lub miała możli­wość uzu­peł­ni­a­nia na bieżą­co wiedzy zdobytej na plat­formie szkoleniowej.

Co zawiera Akademia?

Czego konkretnie się dowiesz z poszczególnych modułów?

Moduł I i II: Jak radzić sobie ze stresem i budować odporność psychiczną?

Część I. Wprowadzenie do Metody Stres 4S

Zaczy­namy od krótkiego wprowadzenia do Metody Stres 4S, następ­nie wykonu­jesz pier­wszy Test Psy­cho­log­iczny, dzię­ki które­mu określasz swój ogól­ny poziom odczuwanego stresu.

To pier­wsze okaz­ja w trak­cie całego szkole­nia, gdy poz­na­jesz swo­je zaso­by i charak­terysty­ki związane z poziomem ogól­nie odczuwanego stre­su. Ten sam test będziesz wykony­wać jeszcze na koniec kur­su, by zyskać porów­nanie, czy nastąpiła zmiana.

Część II. Sens życia/Styl życia

W tej częś­ci kur­su zaj­mu­je­my się anal­izą two­jego sty­lu życia oraz kosztów jakie pono­sisz unika­jąc niek­tórych sytu­acji stre­so­gen­nych. Stres jest nat­u­ral­nym skutkiem ubocznym dąże­nia do trud­nych, ale ważnych dla nas celów. Nie oznacza to jed­nak, że bard­zo sil­na pres­ja ma zawsze sens. Warto za pomocą odpowied­nich narzędzi przyjrzeć się swo­je­mu obec­ne­mu sty­lowi życia i określić źródło stre­sorów jakich najczęś­ciej doświadczasz. 

 • Wykonasz Metodę K2 (tzw. pod­wójnej kon­frontacji) oraz szereg ćwiczeń z Zeszy­tu Ćwiczeń
 • Wykonasz również dru­gi Test Psy­cho­log­iczny na pod­staw­ie którego poz­nasz rodzaj doświad­czanych przez siebie stre­sorów (stres zewnętrzny, stres intrapsy­chiczny, napię­cie emocjonalne). 

Część III. Sposób myślenia (MindSet)

W trak­cie trze­ciej częś­ci kur­su, zajmiemy się zmi­aną Two­jego sposobu myśle­nia o stre­sie. Musisz bowiem wiedzieć, że według najnowszych badań to nie sam stres ma zabójczy wpływ na ludzi, ale kom­bi­nac­ja dużej iloś­ci stre­su i przeko­nanie o tym, że jest on szkodli­wy. Inny­mi słowy, to czy stres będzie dla Ciebie szkodli­wy i wiązał się z wielo­ma negaty­wny­mi doz­na­ni­a­mi w głównej mierze zależy od tego, jaki masz do niego nastaw­ie­nie psychiczne.

 • Prze­jdziesz tren­ing men­tal­ny mają­cy na celu wypra­cow­anie nowego, wspier­a­jącego sposobu myśle­nia (mind­se­tu) o stre­sie — tak byś mógł go wyko­rzysty­wać jako siłę. 
 • Otrzy­mu­jesz metodę Mind­set 3P oraz Zeszyt Ćwiczeń

Dodatkowo zaj­mu­je­my się zamartwian­iem się (jako stre­sorem wewnętrznym) oraz sposoba­mi na poradze­nie sobie z tym.

Część IV. Samoświadomość

Pod­czas czwartej częś­ci warsz­tatów zajmiemy się wzmoc­nie­niem Two­jej wewnętrznej siły.

Prze­jdziesz tren­ing wzmac­ni­a­ją­cy w zakresie: 

 • Two­jej SAMOOCENY (dodatkowo, wykonasz Test Psy­cho­log­iczny określa­ją­cy poziom two­jej samooceny)
 • Two­jego POCZUCIA SKUTECZNOŚCI (również wykonasz Test Psy­cho­log­iczny określa­ją­cy poziom Two­jego poczu­cia skuteczności)
 • Two­jej ORIENTACJI POZYTYWNEJ (również wykonasz Test Psy­cho­log­iczny)
 • Zdol­noś­ci do SAMOREGULACJI

Wszys­tkie wyko­nane testy psy­cho­log­iczne zostaną przeze mnie oblic­zone i zin­ter­pre­towane. Dzię­ki temu dowiesz się jaki jest poziom two­jej samooce­ny, poczu­cia skutecznoś­ci oraz ori­en­tacji pozy­ty­wnej oraz otrzy­masz pro­gramy treningowe, które pomogą Ci je wzmocnić. 

Część V. Twoja osobista “Skrzynka z zasobami”

Stres moż­na wyko­rzysty­wać do efek­ty­wniejszego i skuteczniejszego dzi­ała­nia, wiąże się to jed­nak z wydatkowaniem dużej energii men­tal­nej. Dlat­ego tak waż­na jest umiejęt­ność zad­ba­nia o siebie i regen­er­acji po stresie.

W trak­cie piątej częś­ci warsz­tatu wykonasz:

 • Anal­izę ZW (zasobów wspier­a­ją­cych), czyli takich które bezpośred­nio poma­ga­ją Ci w poradze­niu sobie z trud­noś­cią wywołu­jącą stres
 • Anal­izę ZR (zasobów regeneru­ją­cych), czyli takich które umożli­wia­ją Ci uspoko­je­nie, wycisze­nie i regen­er­ację po stresie
 • Otrzy­masz dodatkowe tech­ni­ki, poparte wynika­mi badań naukowych, dzię­ki którym m.in. nauczysz się obniżać swój poziom pobudzenia i szy­bko regen­erować siły po dłuższym okre­sie stre­so­gen­nych sytuacji

Część VI. Metoda Stres4S — podsumowanie

Na sam koniec zbierze­my w jed­ną całość to, co wykon­ałeś w trak­cie całego kur­su. Dowiesz się w jak uruchami­ać w sobie stan stres­ly w momen­cie odczuwa­nia stresu. 

 • Otrzy­masz również Kartę Stres­ly — jed­nos­tron­ni­cową metodę do wydrukowa­nia i posi­ada­nia przy sobie. W momen­tach stre­su będziesz mógł ją wypełnić i dzię­ki temu zamienić stres w siłę i motywację do działania.

Pod koniec kur­su będziesz również miał możli­wość wypełnienia jeszcze raz tes­tu na określe­nie ogól­nego poziomu stre­su po to, by porów­nać go z wynikiem uzyskanym na początku kursu.

BONUS: Metoda Stres4S — strategie indywidualne

Szkole­nie to, będzie dla ciebie fan­tasty­cznym rozsz­erze­niem wiedzy
z mod­ułu 5‑tego „S” czyli skrzyn­ki z zasobami.

Stworzysz bowiem dodatkowe strate­gie radzenia sobie ze stre­sem w opar­ciu o twój indy­wid­u­al­ny sposób reakcji na stres, określony na pod­staw­ie tes­tu psy­cho­log­icznego określa­jącego Twój styl emocjon­al­ny (test wypeł­ni­asz i oblicza­sz wraz z prowadzą­cym w trak­cie szkolenia).

Nagra­nia video o łącznej dłu­goś­ci ok. 5 godzin

Moduł III: Metoda DTR™, czyli jak skutecznie wyznaczać i osiągać cele…

Strategia DTR™ wyznaczania i osiągania celów (Pozytywna Psychologia Osiągania Celów w praktyce)

Nagranie video całodziennego szkolenia w trakcie którego:

Joanna Brachnicka
Joan­na Brachnicka
Czy­taj więcej
Znakomi­ty kurs! W końcu zrozu­mi­ała o co chodzi z nawyka­mi i dlaczego do tej pory ponosiłam poraż­ki przy próbach wprowadza­nia nowych nawyków. Piotr, bard­zo Ci dziękuje!!! 
Monika W.
Moni­ka W.
Czy­taj więcej
Dzięku­ję za to wartoś­ciowe szkole­nie. Otworzyło mi oczy na błędy, które nos­top popeł­ni­am. Już pier­wszy mod­uł spraw­ił, że uwierzyłew możłi­wość głębok­ie zmi­any w moim życiu. 

Moduł IV: Akademia Nawyków MasterClass…

Akademia Nawyków (moduł I): Praktyczna Psychologia Nawyków (fundament wszystkich kolejnych modułów)

Nagranie całodziennego szkolenie dot. tworzenia nowy i zmiany istniejących, ograniczających nawyków. Ze szkolenia dowiesz się:

Akademia Nawyków (moduł II): Jak skończyć z odwlekaniem, czyli strategia radzenia sobie z prokrastynacją

Całodzienny webinar + nagrania z których dowiesz się:

Akademia Nawyków (moduł III): Jak maksymalizować produktywność oraz efektywność w działaniu (opowiem o produktywności inaczej niż słyszałeś lub słyszałaś na wszystkich innych szkoleniach 🙂 )

Całodzienny webinar + nagrania z których dowiesz się m.in.:

Akademia Nawyków (moduł IV): Nawyk aktywności fizycznej, czyli jak zacząć się ruszać i nie przestać po 3 dniach…

Całodzienny webinar + nagrania z których dowiesz się m.in.:

Akademia Nawyków (moduł V): Jak — dzięki kilku prostym nawykom — zadbać o zdrowie, prawidłową wagę i fenomenalne samopoczucie…

Całodzienny webinar + nagrania z których dowiesz się m.in.:

Akademia Nawyków (moduł VI): Nawyki finansowe, czyli o tym jak więcej i mądrzej zarabiać oraz mniej głupio wydawać…

Całodzienny webinar + nagrania z których dowiesz się m.in.:

Akademia Nawyków (moduł VII): Jak mądrze odpoczywać, ładować emocjonalne akumulatory, budować odporność psychiczną i skutecznie radzić sobie ze stresem…

Całodzienny webinar + nagrania z których dowiesz się m.in.:

Marcin Chłodnicki
Marcin Chłod­nic­ki
Czy­taj więcej
Kopal­nia wiedzy o nawykach. Żad­nych mitów, żad­nych pseudoroz­wo­jowych bred­ni. Strate­gie pomoc­ne nie tylko w życiu pry­wat­nym ale i w biz­ne­sie. Włączyliśmy je do pro­gra­mu zmi­an w orga­ni­za­cji i świet­nie się sprawdzają. 
Anna Nowak-Machows­ka
Czy­taj więcej
Piotrze i Elu, dzięku­ję za ogrom wiedzy, którą od Was otrzy­mu­ję. Wdrażam na bieżą­co i już są rezul­taty. Nawet moje dzieci, które uczę jak zmieni­ać nawy­ki są zachwycone! 

Akademia Nawyków (moduł V): Jak — dzięki kilku prostym nawykom — zadbać o zdrowie, prawidłową wagę i fenomenalne samopoczucie…

Całodzienny webinar + nagrania z których dowiesz się m.in.:

Akademia Nawyków (moduł VI): Nawyki finansowe, czyli o tym jak więcej i mądrzej zarabiać oraz mniej głupio wydawać…

Całodzienny webinar + nagrania z których dowiesz się m.in.:

Akademia Nawyków (moduł VII): Jak mądrze odpoczywać, ładować emocjonalne akumulatory, budować odporność psychiczną i skutecznie radzić sobie ze stresem…

Całodzienny webinar + nagrania z których dowiesz się m.in.:

Jak wyznaczać i osiągać cele finansowe…”

Nagranie video całodziennego szkolenia w trakcie którego:

wartość tego szkolenia to 370 PLN

Oto co otrzymasz:

warsz­tatów on-line w formie
dostępu do nagrań video
0
zeszy­ty ćwiczeń
do samodziel­nego wydruku
0
spec­jal­nie skon­struowane i sprawd­zone w dzi­ała­niu pro­gramy treningowe w pdf.
0
Narzędzia: Anal­iza K2; Mind­set 3P; Anal­iza ZW+ZR; Kar­ta Stresly
0
unikalnych testów psy­cho­log­icznych, dzię­ki którym poz­nasz swo­je zasoby
0
spec­jalne dobrane bonu­sowe szkole­nia uzupełniające
0

Korzyści z udziału w kursie:

Większy komfort i satysfakcja życia — przeanalizujesz swój styl życia oraz dowiesz się jakie jest główne źródło stresorów w twoim życiu, dzięki temu będziesz mógł podjąć świadomą decyzję co z nimi dalej zrobić

Większa produktywność a przez to osiąganie pożądanych rezultatów osobistych i zawodowych — nauczysz się wykorzystywać stres jako źródło energii i motywacji do działania, stres przestanie cię paraliżować 

Większa pewność siebie w sytuacjach trudnych i niepewnych, które wywołują stres — otrzymasz narzędzia, dzięki którym będziesz wiedział co konkretnie robić w sytuacji stresu

Wzmocniona siła wewnętrzna przechodzisz trening wzmacniania samooceny, poczucia własnej wartości oraz orientacji pozytywnej dzięki temu zyskasz większą odporność psychologiczną

Świadome kierowanie sobą i swoimi reakcjami — uczysz się jak dzięki samoregulacji przejmować kontrolę nad automatyzmami i schematami które nie są dla Ciebie korzystne i jak zamieniać je na nowe

Lepsze samopoczucie i więcej energii do działania — uczysz się jak skutecznie neutralizować skutki działania stresu i jak regenerować się po momentach stresu

BONUS II. Kurs “Od stresu do finansowego sukcesu”

Finanse, to jed­no z głównych źródeł stre­su, dlat­ego w trakie kursu:

 • poz­nasz szereg strate­gii radzenia sobie ze stre­sem o finanse
 • dowiesz się w jaki sposób two­je nastaw­ie­nie, nawy­ki i przeko­na­nia na tem­at pieniędzy ksz­tał­tu­ją two­ją aktu­al­ną sytu­ację finan­sową i jak to zmienić na lepsze
 • zdobędziesz wiedzę na tem­at psy­chologii nieza­leżnoś­ci finan­sowej, oraz tego w jaki sposób osią­gać prawdzi­wą nieza­leżność finansową
 • poz­nasz 10 kroków do zmi­any two­jej sytu­acji finan­sowej i tym samym zmniejszenia stre­su o finanse

Nagra­nia video o łącznej dłu­goś­ci ok. 6 godzin

Wartość kur­su: 970 zł

Łączna wartość bonusów, które możesz otrzymać to ponad 2 000 PLN

O prowadzącej:

dr Elżbieta Kluska-Łabuz

Doktor psychologii, interwent kryzysowy i coach kryzysowy, trener.

Pasjonatka psychologii, współtwórca marki Be!Stresly Pozytywna Psychologia Stresu. Ekspert z tematyki stresu i kryzysu. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat ponad 5.000 osób wzięło udział w jej szkoleniach internetowych i stacjonarnych.

Autorka Metody STRES 4S™ w której w sposób kompleksowy pokazuje jak zmienić swoje podejście do stresu a tym samym zacząć sobie z nim radzić i wykorzystywać go jako wsparcie w trudnych sytuacjach.

Opinie uczestników kursu Stres 4S

Jak skorzystać z kursu?

Aby sko­rzys­tać z pro­mocji i uzyskać dostęp do wszys­t­kich bonusów, kliknij w przy­cisk zamówienia poniżej

Akademia Pozytywnej Psychologii Życia™ 

Kursy on-line Metoda Stres 4S + Budowanie Odporności Psychicznej + SZKOLENIA BONUSOWE

1 PLN

za pierwsze 7 dni

potem jeśli nie zrezygnujesz tylko 37 PLN/miesięcznie

(zrezygnować możesz w KAŻDEJ chwili)

Szkolenie “Mistrz Nawyków MasterClass 3.0” + bonusy 

PLN  za pier­wsze 7 dni
a potem jeśli nie zrezygnu­jesz
TYLKO 37 PLN za każdy kole­jny miesiąc
(zrezyg­nować możesz w każdej chwili!)
 • Szkole­nie on-line “Akademia Nawyków Mas­ter­Class 3.0” — kurs + tren­ing men­tal­ny w zakre­sie prak­ty­cznej psy­chologii nawyków 
 • Mod­uł 1: Prak­ty­cz­na Psy­cholo­gia Nawyków
 • Mod­uł 2: Jak skończyć z odwlekaniem, czyli strate­gia radzenia sobie z prokrastynacją
 • Mod­uł 3: Jak maksy­mal­i­zować pro­duk­ty­wność oraz efek­ty­wność w działaniu 
 • Mod­uł 4: Nawyk akty­wnoś­ci fizy­cznej, czyli jak zacząć się ruszać i nie przes­tać po 3 dniach…
 • Mod­uł 5: Jak — dzię­ki kilku prostym nawykom — zad­bać o zdrowie, praw­idłową wagę i fenom­e­nalne samopoczucie…
 • Mod­uł 6: Nawy­ki finan­sowe, czyli o tym jak więcej i mądrzej zara­bi­ać oraz mniej głu­pio wydawać…
 • Mod­uł 7: Jak mądrze odpoczy­wać, ład­ować emocjon­alne aku­mu­la­to­ry, budować odporność psy­chiczną i skutecznie radz­ić sobie ze stresem…
 • Bonus 1: szkole­nie on-line “Psy­cholo­gia Osią­ga­nia Celów 2020…” (wartość bonusa: 370 PLN)
 • Bonus 2: szkole­nie on-line “Jak wyz­naczać i osią­gać cele finan­sowe…” (wartość bonusa: 370 PLN)
 • Bonus 3: szkole­nie on-line “Budowanie odpornoś­ci psy­chicznej” (wartość bonusa: 370 PLN)

Copy­rigt © NewIn­sight Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz. Wszelkie prawa zas­trzeżone.
Plac Kaszub­s­ki 8 lok. 311, 81–350 Gdy­nia
NIP: 681 199 1246 | REGON: 361473339

kontakt@iptk.pl