Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu™ oraz Akademia Pozytywnej Psychologii Stresu™
zapraszają na ekspercki, bezpłatny webinar:

Pozytywna Psychologia Stresu, czyli

…jak budować odporność psychiczną
i skutecznie radzić sobie ze stresem zamieniając go
w spokój i siłę oraz motywację do działania…

Terminy webinaru: w każdą środę (godz. 11:00 oraz 20:00)

Dlaczego warto?

W trakcie webinaru dowiesz się:

  • [WAŻNE] Jaki jest NAJWIĘKSZY MIT na tem­at stre­su, który uniemożli­wia skuteczne radze­nie sobie z nim? (zdzi­wisz się, gdy odkry­jesz, co jest główną przy­czyną stre­su i prob­lemów z nim związanych),
  • Dlaczego różne oso­by inaczej reagu­ją na sytu­acje stre­sowe — dowiesz się, w jaki sposób Two­je indy­wid­u­alne cechy osobowoś­ci wpły­wa­ją na to jak radzisz sobie ze stre­sem?
  • [SCHEMAT] Jaki jest psy­cho­log­iczny mech­a­nizm pow­stawa­nia stre­su? (gdy do zrozu­miesz, łatwiej będzie Ci pozbyć się ciągłego, wycz­er­pu­jącego emocjon­al­nie napię­cia).
  • Na czym konkret­nie pole­ga Meto­da Stres 4S - wyko­rzys­taj ją w prak­tyce, a pomoże Ci oswoić Twój stres i spraw­ić, aby wspier­ał Cię w Twoim życiu zami­ast cią­gle przeszkadzał!

Dowiesz się oraz jak w 4 krokach uruchamiać motywację
i skuteczne działanie w stresie…

Prowadząca

dr Elżbieta Kluska-Łabuz

  • Dok­tor psy­chologii, inter­went kryzysowy i coach kryzysowy, tren­er.
  • Pasjonat­ka psy­chologii, współtwór­ca mar­ki Be!Stresly Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stre­su. Ekspert z tem­aty­ki stre­su i kryzy­su. Wykład­ow­ca na Uni­w­er­syte­cie SWPS w Wydziale Zamiejs­cowym w Sopocie.
  • Na przestrzeni ostat­nich dwóch lat pon­ad 5.000 osób wzięło udzi­ał w jej szkole­ni­ach inter­ne­towych i stacjonarnych.
  • Autor­ka Metody STRES 4S™ w której w sposób kom­plek­sowy pokazu­je jak zmienić swo­je pode­jś­cie do stre­su a tym samym zacząć sobie z nim radz­ić i wyko­rzysty­wać go jako wspar­cie w trud­nych sytu­ac­jach.

Zdobądź specjalistyczną wiedzę bazującą na najnowszych wynikach badań naukowych i naucz się skutecznie radzić sobie ze stresem!

NewInsight Elżbieta Kluska-Łabuz
Plac Kaszubski 8 lok. 311, 81–350 Gdynia
NIP: 681 199 1246 | REGON: 361473339

kontakt@iptk.pl